Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder ‘gebruiker’ Bureau Linc en onder ‘opdrachtgever’ de wederpartij van de gebruiker oftewel de klant/leverancier. Tezamen worden gebruiker en opdrachtgever aangeduid als ‘partijen’.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Tenzij partijen schriftelijk het tegendeel zijn overeengekomen zijn deze voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en werkzaamheden van, en overeenkomsten met, gebruiker, met uitsluiting van eventuele (algemene) voorwaarden van de opdrachtgever.
2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offerte
1. De door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend, zij zijn geldig gedurende 10 (werk)dagen tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk wordt bevestigd.
3. In afwijking van het bepaalde in art. 6:255 lid 2 BW bindt een afwijkende aanvaarding door opdrachtgever van de aanbieding of offerte van gebruiker, gebruiker niet.
4. De prijzen in genoemde offertes en/of aanbiedingen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk vermeldt.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
1. In alle gevallen neemt gebruiker een inspanningsverbintenis op zich en zal naar beste weten en kunnen handelen. Gebruiker zal nooit een resultaatverbintenis op zich nemen.
2. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de levering van alle gegevens, stukken en/of andere informatie die gebruiker nodig heeft voor een goede uitvoering van haar taken. Indien de voor uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig en/of volledig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
3. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door verstrekking van niet juiste en/of niet tijdige en/of onvolledige informatie door opdrachtgever.
4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de opdrachtgever schriftelijk goedkeuring heeft verleend voor de daaraan voorafgaande fase(n).
5. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, voor zover en indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist.

Artikel 5. Contractduur; uitvoeringstermijn
1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen door partijen, wordt de overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Is binnen de looptijd van een overeenkomst een uitvoeringstermijn opgenomen voor voltooiing van bepaalde werkzaamheden, dan is dit nimmer een fatale termijn. Gebruiker dient bij overschrijding van de uitvoeringstermijn derhalve schriftelijk in gebreke gesteld te worden door opdrachtgever.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens uitvoering van een overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien een dergelijke wijziging van invloed is op het tijdstip van voltooiing, zal gebruiker de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
3. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 7. Honorarium
1. Voor aanbiedingen, offertes en/of overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden en/of is overeengekomen gelden de leden 2, 5, 6 en 7 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 tot en met 7 van dit artikel.
2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgelegd op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van gebruiker geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
4. Eventuele ramingskosten worden in rekening gebracht tegen een bedrag van €100,00 (honderd euro) per uur excl. BTW.
5. Bij opdrachten met een looptijd langer dan 20 dagen, zullen de verschuldigde honoraria en kosten periodiek in rekening worden gebracht aan opdrachtgever.
6. Indien een vast honorarium of uurtarief wordt overeengekomen, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of uurtarief. Gebruiker is gerechtigd alle prijsstijgingen door te berekenen, indien aantoonbaar kan worden gemaakt dat zich tussen moment van aanbieding een levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van onder andere en niet uitputtend, kosten van gebruik van derden.
7. Het honorarium van gebruiker is exclusief onkosten van gebruiker en exclusief declaraties van de door gebruiker ingeschakelde derden.

Artikel 8. Beperking aansprakelijkheid
1. Iedere aansprakelijkheid van gebruiker is beperkt tot het bedrag van eenmaal de factuurwaarde van de opdracht. In elk geval is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door aansprakelijkheidsverzekeraar van gebruiker in het betreffende geval wordt uitgekeerd. Gebruiker zal nimmer aansprakelijk zijn voor gevolgschade of immateriële schade.
2. In afwijking van hetgeen bepaald onder lid 1 van dit artikel, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan 20 dagen, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het gedeelte van het laatste 20 dagen verschuldigd honorarium.

Artikel 9. Geheimhouding
1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar, of uit andere bron, hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Opdrachtgever zal passende maatregelen nemen om vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens te beschermen en de door hem in te schakelen derden en medewerkers in te lichten over het vertrouwelijke karakter van de informatie.
3. Gebruiker en opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.
4. Gebruiker is gerechtigd tot het vermelden van de naam van opdrachtgever en het in hoofdlijnen vermelden van de verrichte werkzaamheden aan (commerciële) relaties van gebruiker ter indicatie van de ervaringen van gebruiker.

Artikel 10. Intellectueel Eigendom
1. Gebruiker behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, en ten aanzien van waarvan hij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.
2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, en andere geestesproducten van gebruiker, een en ander in ruime zin des woord, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van gebruiker toegestaan. Opdrachtgever heeft het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor gebruik binnen zijn organisatie, voor zover passend binnen het doel van de overeenkomst.
3. Gebruiker behoudt tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11. Opzegging
1. Opdrachtgever en gebruiker kunnen de overeenkomst te allen tijde (tussentijds) per aangetekend schrijven opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging op een dergelijke termijn verzetten.
2. De overeenkomst mag door partijen per aangetekend schrijven tussentijds worden opgezegd zonder inachtneming van een opzegtermijn in het geval de andere partij niet in staat is om haar schulden te voldoen of indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, de andere partij een schuldsanering treft, of om enige andere reden haar activiteiten staakt, of indien de andere partij het ontstaan van een van de bovengenoemde omstandigheden bij de ene partij redelijkerwijs aannemelijk acht of indien er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het belang van de opzeggende partij.
3. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door opdrachtgever, heeft gebruiker het recht op vergoeding van het aan haar zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies alsmede van additionele kosten die zij redelijkerwijs moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die gebruiker zijn toe te rekenen.
Indien tot tussentijdse opzegging is overgegaan door gebruiker, heeft opdrachtgever recht op medewerking van gebruiker bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever zijn toe te rekenen.
Gebruiker behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) opzegging aanspraak op betaling van declaraties en facturen van door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor gebruiker extra kosten met
zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.
4. Bij beëindiging van de overeenkomst dienen partijen alle in haar
bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen.

Artikel 12. Ontbinding van de overeenkomst
1. De vorderingen van de gebruiker op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
– omstandigheden die na het sluiten van de overeenkomst aan gebruiker ter kennis zijn gekomen en die gebruiker goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
– indien gebruiker de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende wordt bevonden door gebruiker.
2. In de genoemde gevallen is gebruiker bevoegd verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van gebruiker schadevergoeding te vorderen.
3. Indien gebruiker na aanvaarding van een opdracht tot het oordeel komt dat adequate uitvoering ervan door welke oorzaak dan ook in redelijkheid blijvend of tijdelijk niet mogelijk is, is zij gerechtigd verdere uitvoering op te schorten c.q. van verdere uitvoering af te zien.

Artikel 13. Recht van reclame, gebreken, klachttermijnen
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden en/of factuurbedrag dienen door de opdrachtgever binnen 5 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 10 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker.
2. Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels door opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar gemaakt te worden.
3. Indien het alsnog te verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker nog slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 8 van deze voorwaarden.

Artikel 14. Betaling
1. Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
2. Na het verstrijken van 30 dagen na factuurdatum is opdrachtgever na door gebruiker ten minste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom en rente, onverminderd het recht van gebruiker de werkelijke buitengerechtelijke kosten die dit bedrag te boven gaan, te vorderen. De gerechtelijke kosten omvatten de volledige door gebruiker gemaakte kosten, ook indien deze het wettelijke liquidatietarief te boven gaan.
3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar zijn.
4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter
afdoening van in de eerste plaats, alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

Artikel 15. Contractsoverneming
1. Het is opdrachtgever niet toegestaan (enige verplichtingen uit) de overeenkomst over te dragen aan derden, tenzij gebruiker hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat. Gebruiker is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. Opdrachtgever verbindt zich in ieder geval om alsdan alle ter zake relevante (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst in deze algemene voorwaarden aan derden op te leggen. Opdrachtgever blijft te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit deze overeenkomst en de algemene voorwaarden, tenzij partijen expliciet anders overeenkomen.
2. In geval van contractsoverneming vrijwaart opdrachtgever gebruiker ter zake van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting door opdrachtgever uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.

Artikel 16. Internetgebruik
Tijdens de uitvoering van de opdracht zullen opdrachtgever en gebruiker op verzoek van een van hen door middel van elektronische mail met elkaar kunnen communiceren. Zowel gebruiker als opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van elektronische mail risico’s kleven zoals – maar niet beperkt tot – vervorming, vertraging en virus. Partijen stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij een of ieder van hen tengevolge van het gebruik van elektronische mail. Partijen zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. In het geval van twijfel inzake de juistheid van de door de opdrachtgever of gebruiker ontvangen mail, is de inhoud van de door verzender verzonden mail bepalend.

Artikel 17. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.
2. Gebruiker heeft ook het recht zich overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet meer mogelijk is langer dan 2 maanden zijn partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting of schadevergoeding bestaat.
4. Indien gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of zij hieraan slechts gedeeltelijk kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 18. Vervaltermijn
Voor zover in de overeenkomst niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens gebruiker in ieder geval na het verstrijken van een jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens gebruiker kan aanwenden.

Artikel 19. Afstand van rechten
Het niet direct afdwingen van enig recht of bevoegdheid van gebruiker, zal de rechten en de bevoegdheden van gebruiker onder de overeenkomst niet beïnvloeden of beperken. Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de overeenkomst zal uitsluitend van kracht zijn indien deze schriftelijk is gedaan.

Artikel 20. Conversie
Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van de overeenkomst en/of deze voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

Artikel 21. Nawerking
De bepalingen van de overeenkomst en/of deze voorwaarden, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van de overeenkomst en/of deze voorwaarden van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen blijven binden.

Artikel 22. Strijdige clausules
In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de voorwaarden zoals opgenomen in de opdrachtbevestiging.

Artikel 23. Geschillenbeslechting en forumkeuze
De rechter in de woonplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 24. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing ook als de opdrachtgever niet in Nederland gevestigd is.

Artikel 25. Bescherming persoonsgegevens
Gebruiker zal persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verzenden die in relatie staan tot de opdrachtgever en/of zijn werknemers in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving en het Privacy Beleid van gebruiker.

Artikel 26. Wijzigingen van deze voorwaarden
Gebruiker behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving hiervan.